Kindertherapie

Wat is integratieve kindertherapie

Integratieve Kindertherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie, speciaal voor kinderen van 4 t/m 12 jaar die op een bepaald moment in hun leven extra hulp kunnen gebruiken.
‘Integratief’ wil zeggen dat de therapeut eerst heel goed kijkt naar wie een kind is en hoe hij/zij in elkaar zit, en vervolgens op basis van zijn/haar situatie en mogelijkheden bepaalt welke therapievorm(en) zij gaat inzetten om te helpen.

leder kind is uniek en heeft dus recht op een behandeling, die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is gericht. De integratieve kindertherapeut bekijkt het kind vanuit zes verschillende invalshoeken.

 • Medisch: het onderzoeken en behandelen van lichamelijke klachten
 • Stress: het onderzoeken en behandelen van stress van het kind
 • Gedrag: het aan- en afleren van gedrag
 • Psychoanalytisch: het verwerken van het onverwerkt verleden
 • Systeemtherapeutisch: het behandelen van het hele gezinssysteem
 • Transpersoonlijk: het kind helpen om zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid uit te breiden.


In sommige gevallen zal het kind worden doorverwezen naar een arts of een andere therapeut. Het kan zijn dat er op lichamelijk gebied behandeld dient te worden of dat een andere therapievorm wellicht meer aansluit bij het kind.

Wanneer kan het helpen

Klachten en problemen waarbij kinderen hulp nodig kunnen hebben

 • Lichamelijke en psychosomatische klachten, zoals hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn
 • Aangeleerde probleemgewoontes
 • Verwerken van emotionele conflicten zoals traumaverwerking, angsten, fobieën, rouwverwerking, agressiestoornissen, scheidingsproblematiek
 • Gedragsproblematiek, zoals ; woedeaanvallen, destructief gedrag, antisociaal gedrag, liegen, stelen, contactverbrekingsgedrag, gebrek aan concentratie
 • Ontwikkelingsfaseproblemen, zoals problemen met eten, slapen, motoriek, zindelijkheid, taal en spraak, leren en hechting
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen, zoals spiritualiteit, autodidactische instelling (uitvinders), intellectueel talent (hoogbegaafdheid)


Waardoor ontstaan deze klachten en problemen?

Kinderen komen bij een therapeut wanneer ouders zich zorgen over hen maken. Meestal merken ouders aan het gedrag van hun kind dat er iets niet in orde is. Allerlei oorzaken kunnen ten grondslag liggen aan het gedrag van het kind en de moeilijkheden die daarbij optreden.

Deze gedragsmoeilijkheden kunnen onderverdeeld worden in:

 • gedragsstoornissen (stoornis) en
 • gedragsproblemen (belemmering).


In geval van een gedragsstoornis is de belangrijkste bron voor het gedrag de aanleg of de rijping van het centraal zenuwstelsel. Deze bron kan niet worden weggenomen, waardoor de behandeling van een gedragsstoornis er op gericht is het kind te leren omgaan met zijn klacht.

In geval van een gedragsprobleem zijn de meerdere mogelijke bronnen te noemen: bijvoorbeeld de opvoedinssituatie, schoolomgeving, gebeurtenissen in familie of gezin, puberteit, trauma’s, veranderingen in de gezinssamenstelling etc. De aanleiding voor het gedrag ligt buiten het kind. De behandeling van een gedragsprobleem is er op gericht om het kind de oorzaak van zijn klacht te leren oplossen.

Werkwijze 

Kennismaking en intake

De eerste sessie betreft de kennismaking van de ouder(s) met mij en de praktijk. Tijdens deze intake worden de ervaringen van de ouder(s) met de klacht(en) van het kind met mij besproken. Daarnaast wordt ook de vragenlijst, die de ouder(s) vooraf hebben/heeft ingevuld, met elkaar doorgenomen.
Na deze kennismaking met de ouder(s) starten de therapeutische sessies met het kind.

De therapeutische sessies met het kind

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Tijdens de sessies maak ik gebruik van visualisaties, creatieve middelen, metaforen, imaginaties, technieken en therapeutisch spel. Uitgangspunt is steeds dat het kind op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft, die hem of haar kunnen helpen te bereiken wat hij of zij wil.

Doel van de therapie

Het kind helpen op eigen wijze weer controle te krijgen over datgene waar hij of zij last van heeft. De therapie heeft een kortdurend karakter, dit betekent veelal 5 tot 15 keer, sessies van 45 minuten. Na de eerste sessie met de ouder(s) volgen na elke 5 sessies gesprekken met de ouder(s) waarin de voortgang, eventuele vragen en aandachtspunten aan de orde komen.